Prowadzący kursy dla stomatologów

Dr n.med. Krzysztof Gronkiewicz - absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, adiunkt w Katedrze Protetyki Stomatologicznej i Pracowni Implantologii i Chirurgii Stomatologicznej Instytutu Stomatologii UJ, specjalista w dziedzinie protetyki stomatologicznej i chirurgii stomatologicznej.
Ukończył 1996 roku Wydział Lekarski/Oddział stomatologii. Staż podyplomowy odbywał w Krakowie w centrum Medycyny Profilaktycznej, po ukończeniu którego w 1997 r. rozpoczął pracę w Katedrze Protetyki Stomatologicznej Collegium Medicum UJ. W roku 2000 uzyskał I stopień specjalizacji w zakresie stomatologii ogólnej, a w 2005 ukończył 4 letni podyplomowy program specjalizacyjny w dziedzinie Protetyka Stomatologiczna zakończony Państwowym Egzaminem i uzyskał tytuł: specjalista protetyki stomatologicznej. W roku 2009 uzyskał umiejętność w dziedzinie Implantologii Stomatologicznej nadawaną przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implnatologii Stomatologicznej. Ukończył następnie nowojorski program Implant Continuum Education w New York University College of Dentistry oraz perio-implantologiczny autorski Kurs Prof. Markusa Hurzeler'a. Poszerzając swoje zainteresowania ukończył w 2016 roku 5 letni program specjalizacyjny w dziedzinie Chirurgia Stomatologiczna zakończony Państwowym Egzaminem i uzyskał tytuł: specjalista chirurgii stomatologicznej. W roku 2008 obronił rozprawę doktorską nt. „ Zmiany temperatury w okołowszczepowej tkance kostnej podczas obróbki dostosowawczej nad kostnych części wszczepów dentystycznych".
Od 15 lat prowadzi kursy z zakresu protetyki stomatologicznej i implantoprotetyki zarówno w Polsce jak i za granicą.
Jego główne zainteresowania to pełna rehabilitacja układu stomatognatycznego z zastosowaniem wielu zaawansowanych technik minimalnie inwazyjnych oraz z klasycznej protetyki i implantoprotetyki. W 2016 roku był członkiem zespołu, który przeprowadził pierwszą na świecie rekonstrukcję uzębienia z zastosowaniem implantów u pacjentka po przeszczepie twarzy.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (PTS), Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia (PTDNŻ), Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej (OSIS), Europejskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej (BDIZ -EDI), Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej (PTChJU).
Od 18 lat z powodzeniem stosuje systemy całoceramiczne w protetyce stomatologicznej z zastowoaniem minimalnie inwazyjnych technik zabiegowych oraz z zastosowanem nowoczesnych systemów łączących służących do cementowania uzupełnień protetycznych zarówno w odcinku przednim jak i bocznym. Jest prekursorem stosowania w Polsce materiału Empress II, obecnie Emax (dwukrzemian litu)

x